Menu

Waterschapsbelastingen

Verontreinigingsheffing

Wat is verontreinigingsheffing?

De verontreinigingsheffing is een belasting voor iedereen die afvalwater afvoert via riool, sloten of ander oppervlaktewater. Waterschap Aa en Maas gebruikt de opbrengsten van de verontreinigingsheffing om rioolwater te zuiveren in zuiveringsinstallaties. Het Waterschap zorgt ook voor schoon oppervlaktewater, dat zijn bijvoorbeeld rivieren en beken.

Wie betaalt de verontreinigingsheffing?

De verontreinigingsheffing wordt opgelegd aan de gebruikers van bedrijven die rechtstreeks afvalwater lozen op oppervlaktewater (rivieren, beken en sloten).

Hoe wordt de verontreinigingsheffing berekend?

Voor de berekening van de verontreinigingsheffing kijkt BSOB naar de hoeveelheid ingenomen water. Omdat niet iedereen meet hoeveel water er geloosd wordt, gaat het Waterschap er van uit dat je dezelfde hoeveelheid water loost als dat je inneemt. De hoeveelheid ingenomen water krijgen wij aangeleverd van de waterleverancier.

BSOB maakt verschil tussen drie soorten bedrijven: forfaitbedrijven, tabelbedrijven en meetbedrijven.

Forfaitbedrijven

Forfaitbedrijven zijn kleine bedrijven die per jaar minder dan 218m³ water verbruiken. De verontreinigingsheffing berekenen wij voor deze bedrijven met vervuilingseenheden.

 • Is het waterverbruik 0m³ – 45m³? Dan rekenen wij met één vervuilingseenheid.
 • Is het waterverbruik 46m³ – 218m³? Dan rekenen wij met drie vervuilingseenheden.
Tabelbedrijven

Tabelbedrijven zijn bedrijven die meer dan 218m³ water verbruiken per jaar. Hoeveel u moet betalen hangt af van de hoeveelheid en de vervuiling van het afvalwater.

Voor de berekening van de verontreinigingsheffing bestaat een tabel met afvalwatercoëfficiënten. In deze tabel staan verschillende bedrijfscategorieën. Voor iedere bedrijfscategorie geldt een ander afvalwatercoëfficiënt.

De berekening van de zuiveringsheffing bestaat uit twee stappen:

1 Afvalwatercoëfficiënt x Hoeveelheid verbruikt water = Aantal vervuilingseenheden(VE)
2 Aantal VE x Tarief = Hoogte zuiveringsheffing

 

Meetbedrijven

Er zijn bedrijven die het afvalwater zelf meten, bemonsteren en analyseren. Wilt u de vervuilingswaarde van het afvalwater van uw bedrijf ook zelf meten, bemonsteren en analyseren? Dan kunt u daarvoor een verzoek doen bij BSOB. Bel hiervoor 088 – 551 00 00.

Aangifte verontreinigingsheffing

Bijna alle tabelbedrijven en alle meetbedrijven krijgen een uitnodiging om aangifte te doen. Er is één uitzondering: bedrijven die uitsluitend huishoudelijk afvalwater lozen hoeven geen aangifte te doen. Dit zijn bedrijven die in klasse 8 vallen in de ‘tabel afvalwatercoëfficiënten’.

Heeft u een uitnodiging ontvangen om digitaal aangifte te doen voor de verontreinigingsheffing? Klik dan hier om aangifte te doen.

Overzicht afvalwatercoëfficiënten

Klik hier om de ‘Tabel afvalwatercoëfficiënten’ te bekijken.

Tarieven

Op de tarievenpagina vindt u tarieven van Waterschap Aa en Maas.

Watersysteemheffing gebouwd

Wat is watersysteemheffing gebouwd?

Watersysteemheffing gebouwd is een belasting die u betaalt aan Waterschap Aa en Maas. De opbrengsten van deze belasting gebruikt het Waterschap om:

 • dijken aan te leggen en te onderhouden;
 • de waterstand in rivieren, grachten en sloten op peil te houden;
 • te zorgen dat schepen door kanalen en rivieren kunnen blijven varen.

Wie betaalt de watersysteemheffing gebouwd?

Degene die op 1 januari van het belastingjaar als eigenaar in het Kadaster staat, betaalt Watersysteemheffing gebouwd.

Hoe berekenen wij de hoogte van de watersysteemheffing gebouwd?

De hoogte van de Watersysteemheffing gebouwd hangt af van de hoogte van de WOZ-waarde. Wij vermenigvuldigen de WOZ-waarde met het tarief van de watersysteemheffing gebouwd.

Tarieven

Op de tarievenpagina vindt u tarieven van Waterschap Aa en Maas.

Watersysteemheffing ingezetenen

Wat is watersysteemheffing ingezetenen?

Watersysteemheffing ingezetenen is een belasting die u betaalt aan Waterschap Aa en Maas. De opbrengsten van deze belasting gebruikt het Waterschap om:

 • dijken aan te leggen en te onderhouden;
 • de waterstand in rivieren, grachten en sloten op peil te houden;
 • te zorgen dat schepen door kanalen en rivieren kunnen blijven varen.

Wie betaalt de watersysteemheffing ingezetenen?

De gebruiker van een woning betaalt watersysteemheffing ingezetenen.

Hoe berekenen wij de hoogte van de watersysteemheffing ingezetenen?

De hoogte van de watersysteemheffing ingezetenen is een vast bedrag.

Tarieven

Op de tarievenpagina vindt u tarieven van Waterschap Aa en Maas.

Watersysteemheffing ongebouwd

Watersysteemheffing ongebouwd

Wat is watersysteemheffing ongebouwd?

Watersysteemheffing ongebouwd is een belasting die u betaalt aan Waterschap Aa en Maas. De opbrengsten van deze belasting gebruikt het Waterschap om:

 • dijken aan te leggen en te onderhouden;
 • de waterstand in rivieren, grachten en sloten op peil te houden;
 • te zorgen dat schepen door kanalen en rivieren kunnen blijven varen.

Wie betaalt de watersysteemheffing ongebouwd?

De eigenaar van een stuk ongebouwde grond betaalt de watersysteemheffing ongebouwd.

Hoe berekenen wij de hoogte van de watersysteemheffing ongebouwd?

De hoogte van de watersysteemheffing ongebouwd hangt af van de grootte van het stuk grond. Per hectare grond betaalt u een vast bedrag.

Tarieven

Op de tarievenpagina vindt u tarieven van Waterschap Aan en Maas.

Zuiveringsheffing bedrijfsruimten

Wat is zuiveringsheffing bedrijfsruimten?

De zuiveringsheffing is een belasting voor iedereen die afvalwater afvoert via riool, sloten of ander oppervlaktewater. Waterschap Aa en Maas gebruikt de opbrengsten van de zuiveringsheffing om rioolwater te zuiveren in zuiveringsinstallaties. Het Waterschap zorgt ook voor schoon oppervlaktewater, dat zijn bijvoorbeeld rivieren en beken.

Wie betaalt de zuiveringsheffing bedrijfsruimten?

De zuiveringsheffing bedrijfsruimten wordt opgelegd aan de gebruiker van een bedrijfsruimte. Een bedrijfsruimte is een ruimte die een op zichzelf functionerende ruimte is.

Hoe wordt de zuiveringsheffing bedrijfsruimten berekend?

Voor de berekening van de zuiveringsheffing van bedrijven kijkt BSOB naar de hoeveelheid ingenomen water. Omdat niet iedereen meet hoeveel water er geloosd wordt, gaat het Waterschap er van uit dat je dezelfde hoeveelheid water loost als dat je inneemt. De hoeveelheid ingenomen water krijgen wij aangeleverd van de waterleverancier.

BSOB maakt verschil tussen drie soorten bedrijven: forfaitbedrijven, tabelbedrijven en meetbedrijven.

Forfaitbedrijven

Forfaitbedrijven zijn kleine bedrijven die per jaar minder dan 218m³ water verbruiken. De zuiveringsheffing berekenen wij voor deze bedrijven met vervuilingseenheden.

 • Is het waterverbruik 0m³ – 45m³? Dan rekenen wij met één vervuilingseenheid.
 • Is het waterverbruik 46m³ – 218m³? Dan rekenen wij met drie vervuilingseenheden.
Tabelbedrijven

Tabelbedrijven zijn bedrijven die meer dan 218m³ water verbruiken per jaar. Hoeveel u moet betalen hangt af van de hoeveelheid en de vervuiling van het afvalwater.

Voor de berekening van de zuiveringsheffing bestaat een tabel met afvalwatercoëfficiënten. In deze tabel staan verschillende bedrijfscategorieën. Voor iedere bedrijfscategorie geldt een ander afvalwatercoëfficiënt.

De berekening van de zuiveringsheffing bestaat uit twee stappen:

1 Afvalwatercoëfficiënt x Hoeveelheid verbruikt water = Aantal vervuilingseenheden(VE)
2 Aantal VE x Tarief = Hoogte zuiveringsheffing

 

Meetbedrijven

Er zijn bedrijven die het afvalwater zelf meten, bemonsteren en analyseren. Wilt u de vervuilingswaarde van het afvalwater van uw bedrijf ook zelf meten, bemonsteren en analyseren? Dan kunt u daarvoor een verzoek doen bij BSOB. Bel hiervoor 088 – 551 00 00.

Aangifte zuiveringsheffing bedrijfsruimten

Bijna alle tabelbedrijven en alle meetbedrijven krijgen een uitnodiging om aangifte te doen. Er is één uitzondering: bedrijven die uitsluitend huishoudelijk afvalwater lozen hoeven geen aangifte te doen. Dit zijn bedrijven die in klasse 8 vallen in de ‘tabel afvalwatercoëfficiënten’.

Heeft u een uitnodiging ontvangen om digitaal aangifte te doen voor de zuiveringsheffing? Klik dan hier om aangifte te doen. Doet u aangifte als particulier? Log dan in met uw DigiD. Doet u aangifte namens een bedrijf? Log dan in met uw RSIN-nummer en aanslagbiljetnummer.

Overzicht afvalwatercoëfficiënten

Klik hier om de ‘Tabel afvalwatercoëfficiënten’ te bekijken.

Besluit Bronbemaling

Wilt u meer informatie over bronbemaling? Klik hier om naar de website van Waterschap Aa en Maas te gaan.

Verordening zuiveringsheffing

Klik hier om de verordeningen te bekijken.

Tarieven

Op de tarievenpagina vindt u tarieven van Waterschap Aa en Maas.

Zuiveringsheffing woonruimten

Wat is de zuiveringsheffing woonruimten?

De zuiveringsheffing is een belasting voor iedereen die afvalwater afvoert via riool, sloten of ander oppervlaktewater. Waterschap Aa en Maas gebruikt de opbrengsten van de zuiveringsheffing om rioolwater te zuiveren in zuiveringsinstallaties. Het Waterschap zorgt ook voor schoon oppervlaktewater, dat zijn bijvoorbeeld rivieren en beken.

Wie betaalt de zuiveringsheffing woonruimten?

De zuiveringsheffing woonruimten wordt opgelegd aan de gebruiker(s) van een zelfstandige woonruimte. Een zelfstandige woonruimte heeft een eigen douche, toilet en keuken. Zijn er meerdere gebruikers van een zelfstandige woonruimte? Dan volgen wij onze beleidsregels om de belastingplichtige aan te wijzen.

Personen die geen zelfstandige woonruimte gebruiken, hoeven geen zuiveringsheffing te betalen. Bij onzelfstandige woonruimten wordt de zuiveringsheffing opgelegd aan de verhuurder.

Woont u in een onzelfstandige ruimte en heeft u toch een aanslagbiljet met daarop zuiveringsheffing woonruimte ontvangen? Log dan in bij de digitale balie en maak bezwaar. Stuur een kopie van uw huurovereenkomst mee waaruit blijkt dat de ruimte die u huurt geen zelfstandige woonruimte is.

Hoe berekenen wij de zuiveringsheffing woonruimten?

We berekenen de hoogte van de zuiveringsheffing met vervuilingseenheden. Voor alle woningen moet drie vervuilingseenheden betaald worden. Woont u maar alleen? Dan betaalt u één vervuilingseenheid.

Wij kijken in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) om te zien hoeveel mensen er op een adres wonen.

Het aantal vervuilingseenheden vermenigvuldigen we met het tarief van de zuiveringsheffing.

Ik huur een kamer en heb een aanslag zuiveringsheffing woonruimten ontvangen. Is dit terecht?

Nee. Personen die geen zelfstandige woonruimte gebruiken, hoeven geen zuiveringsheffing te betalen. Bij onzelfstandige woonruimten wordt de zuiveringsheffing opgelegd aan de verhuurder.

Huurt u een kamer en heeft u toch een aanslagbiljet met daarop zuiveringsheffing woonruimte ontvangen? Log dan in bij de digitale balie en maak bezwaar. Stuur een kopie van uw huurovereenkomst mee waaruit blijkt dat de ruimte die u huurt geen zelfstandige woonruimte is.

Tarieven

Op de tarievenpagina vindt u tarieven van Waterschap Aa en Maas.

 

Terug naar veelgestelde vragen