Menu

Waarderingskamer akkoord met verzending WOZ-beschikkingen en OZB-aanslagen

De Waarderingskamer is de instantie die controleert of de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) goed wordt uitgevoerd. De goedkeuring van de Waarderingskamer voor het belastingjaar 2015 is een duidelijk signaal dat BSOB op de goede weg blijft.

Beschikkingen 2015 verstuurd
De BSOB verstuurt de aanslagen met de nieuwe WOZ-waarden en gemeentelijke en waterschapsbelastingen vanaf 26 februari 2015. Het taxatierapport wordt vanuit kostenoogpunt niet mee gestuurd. Geïnteresseerden kunnen deze inzien op de website. BSOB streeft naar zo correct mogelijke aanslagen. Om deze kwaliteit te kunnen waarborgen, spreidt BSOB het verzenden van de aanslagen. Hierdoor ontvangen sommige mensen, een kleine 5%, hun aanslag pas in april-mei 2015. Van deze aanslagen wordt namelijk de WOZ-waardebepaling en of een mutatie zoals een bouwvergunning nog verder gecontroleerd. Immers: “kwaliteit blijft boven tijdigheid”.

Speerpunt Waarderingskamer en BSOB
Het speerpunt van de Waarderingskamer is, op een meer informele manier communiceren met de belastingplichtige en streven naar een tijdige en uiteraard correcte afhandeling van de bezwaren. BSOB wil ook graag op deze manier communiceren met haar belastingplichtigen. Met alle woningbouwcoöperaties in het gebied is al vooroverleg gevoerd en overeenstemming bereikt over de geregistreerde objectkenmerken en de vastgestelde waarde. Ook met een aantal grootzakelijk gerechtigde heeft er al vooroverleg plaatsgevonden. Daarnaast streeft BSOB in 2015 naar een snelle afhandeling van de vragen en opmerkingen die binnenkomen in de eerste weken na het versturen van de aanslagen. De bezwaarschriften van het kohier van februari 2015 zullen voor 1 november as. worden afgehandeld.

Vragen over waardebepaling WOZ
Als een belastingbetaler vermoedt dat de waardebepaling niet klopt, kan in eerste instantie de website van BSOB geraadpleegd worden. Is er dan nog behoefte aan meer informatie, dan kan via de website het contactformulier worden ingevuld of kan telefonisch contact worden opgenomen en kan een taxateur meer uitleg geven. Deze kan inhoudelijke vragen over een woning of bedrijf beantwoorden. Als inderdaad blijkt dat er iets niet goed is gegaan of onduidelijk is dan wordt dit zo spoedig mogelijk opgelost. Indien nodig gaat de taxateur dan ook naar de woning of het bedrijf kijken. Op deze manier zorgt BSOB er samen met de belastingbetaler voor dat, “wat op straat staat ook zo in het bestand staat”.

Terug naar