Menu

Vergadering Algemeen Bestuur 28-03-2019

Betreft: Vergadering Algemeen Bestuur

Datum: Donderdag 28 maart 2019

Locatie: Raadhuislaan 2 te Oss, Anton Jurgenszaal


 1. Opening
 2. Jaarstukken 2018 (jaarverslag en jaarrekening)
 3. Mededelingen
  a. Instemming partners met deelname BSOB aan PIT convenant
  b. Standpunt VNG en besluit DB, om toepassing artikel 220f Gemeentewet (amendement Omtzigt) nu niet te onderzoeken
  c. DB besluit om oproep gemeente Maastricht, mbt proceskosten te agenderen in de TK commissie voor Justitie en Veiligheid, via LVLB te ondersteunen
  d. Ronde langs de raden
 4. Binnengekomen stukken
  1. Provincie Noord-Brabant mbt Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 2019
  2. Ontvangen zienswijzen op Kadernota 2020
  3. Gemeente Someren mbt invordering belastingaanslagen
  4. Brief Waarderingskamer mbt instemming bekend maken WOZ-waarden en verzenden OZB-aanslagen
 5. Notulen 20 december 2018
 6. Informatiememo toelichting invordering belastinggelden nav motie (reeds in uw bezit)
  a. Bijlage 1 Aanmaningen per deelnemer-boekjaar
 7. Informatiememo aanpassing jaarplanning P&C cyclus
 8. 1e Begrotingswijziging 2019
  Ter vaststelling
 9. Informatiememo aansluiting 1e begrotingswijziging 2019 met begroting 2019
 10. Ontwerpbegroting 2020 (incl meerjarenraming)
  Ter vaststelling
 11. Informatiememo uitwisseling persoonsgegevens tussen BSOB en deelnemers
 12. Wat verder ter tafel komt
 13. Sluiting
Terug naar