Menu

Veel gestelde vragen rond verbeterplan en begroting BSOB

Informatie over BSOB op orde krijgen

Het Algemeen Bestuur van de BSOB heeft in de vergadering van 26 september jl. de bevindingenrapportage inclusief het verbeterplan en de meerjarenbegroting goedgekeurd.

Afgesproken is dat er een presentatie over de BSOB wordt aangeboden tijdens de komende bijeenkomsten van de gemeenteraden cq. bestuurscommissie van de deelnemers.

De presentatie belicht de volgende onderwerpen:
– BSOB organisatie en de start
– wat ging er aan de huidige situatie vooraf
– de gemoeide kosten en hoe te betalen
– wat levert de samenwerking op
– de verbeterpunten hoe de BSOB op orde wordt gebracht
– wat de burgers en deelnemers hiervan merken

De eerste bijeenkomst was bij de gemeente Oss op 3 oktober 2013.

De meest gestelde vragen en antwoorden zijn hieronder terug te lezen.

Wat is er nou echt aan de hand bij BSOB?
In 2011 is BSOB ontstaan door een fusie van de belastingafdelingen van de gemeenten Deurne, Veghel, Uden, Oss, Boekel, Landerd en waterschap Aa en Maas. De Belastingsamenwerking Oost Brabant verzorgt de lokale belastingen en stelt de de WOZ-waarde voor alle onroerende zaken in de gemeenten vast. Samen een nieuwe organisatie starten is een behoorlijke uitdaging. Werkprocessen, bedrijfsculturen en mensen moeten een nieuwe organisatie vormen. Dit leidde tot de nodige opstartproblemen en BSOB is nog onvoldoende in control. Zo heeft de organisatie te kampen met een werkachterstand, ziekteverzuim, de ICT-systemen werken niet optimaal en is in overleg beslist dat de directeur niet meer aanblijft. 

Wat gaan jullie aan de problemen doen?
Toen de omvang van de problemen rond de zomer duidelijk werd, is een intern onderzoek gestart om in kaart te brengen welke problemen en knelpunten er zijn. Op basis van de bevindingen is een verbeterplan geschreven dat eind september aan het bestuur van BSOB is voorgelegd en goedgekeurd. De verbeterpunten die de meeste prioriteit hebben zijn het wegwerken van de werkachterstand (innen van belastingen), verbeteren bereikbaarheid en de gegevensbestanden vanuit de diverse systemen goed kunnen koppelen. We gaan nu aan de slag om zo snel mogelijk orde op zaken te stellen. 

Wanneer hebben jullie ‘de boel weer op orde’?

Ons streven is zo snel mogelijk. De burger gaat dit merken door verbeterde kwaliteit van de dienstverlening. De combikohier (verzamelfactuur van diverse belastingaanslagen) wordt voor 1 maart verzonden. De overige belastingaanslagen worden gedurende het jaar verspreid verstuurd. Zo proberen we drukte aan de telefoon te voorkomen en burgers zo goed mogelijk te helpen.

Door tijdelijke inhuur van medewerkers worden de werkachterstanden weggewerkt. We investeren in opleidingen van onze eigen medewerkers. Dit werkt door in de kwaliteit van onze organisatie. Ook komen er meer mogelijkheden voor burgers om digitaal informatie op te vragen. 

Bij de oprichting van BSOB is beloofd dat betrokken partijen, en daarmee de burger,  goedkoper uit zouden zijn. In hoeverre klopt dit nog?

BSOB gaat dat ook waarmaken maar minder snel dan voorzien. Toen de deelnemende organisaties hun belastinguitvoering nog zelf deden, bedroegen de gezamenlijke kosten 8,1 miljoen Euro per jaar. Uit een haalbaarheidsonderzoek blijkt dat door samenwerking de kosten  dalen naar 6,2 miljoen Euro per jaar. Nu blijkt dat er meer tijd nodig is om van BSOB een gezond en goed functionerend bedrijf te maken. Immers, er is een erfenis uit het verleden en dit moet eerst aangepakt worden. In de recent vastgestelde meerjarenbegroting, die is goedgekeurd door de betrokken organisaties, is aangegeven dat vanaf 2016 de kosten per deelnemende partij jaarlijks structureel afnemen. In de tussentijd zijn de organisaties dus niet méér geld kwijt aan het innen van belastingen. Een toelichting op het plan en de financiën wordt gegeven in een presentatie ronde bij de deelnemende organisaties.

Terug naar