Menu

Wat is watersysteemheffing ongebouwd?

De opbrengst van de watersysteemheffing ongebouwd gebruikt het waterschap onder meer voor het aanleggen en onderhouden van dijken, het beheren van het waterpeil in de rivieren, grachten en sloten en het bevaarbaar houden van watergangen.

Belastingplichtig is diegene die op 1 januari van het heffingsjaar eigenaar of beperkt gerechtigde is van een ongebouwde onroerende zaak.
Bij het vaststellen van de tarieven wordt onderscheid gemaakt tussen verharde openbare wegen en overige ongebouwde objecten.

Voor alle tarieven klik hier.

Terug naar Watersysteemheffing ongebouwd