Menu

Wat is watersysteemheffing gebouwd?

De watersysteemheffing gebouwd is voor eigenaren of beperkt zakelijk gerechtigden (recht van erfpacht, opstal, vruchtgebruik, gebruik en bewoning of appartementsrecht) van woningen, bedrijfspanden of garageboxen.

Het tarief van de heffing is een percentage van de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfsgebouw. BSOB stelt de WOZ-waarde vast voor de gemeenten Boekel, Deurne, Landerd, Oss, Uden en Veghel. Voor de overige gemeenten in het gebied van waterschap Aa en Maas stelt de gemeente zelf de WOZ-waarde vast.

De watersysteemheffing is een tijdstipbelasting. Bent u op 1 januari eigenaar en/of ingezetene, dan betaalt u voor het hele jaar, ook als u in dat jaar verhuist. 

De opbrengst van de watersysteemheffing gebouwd gebruikt het waterschap onder meer voor het aanleggen en onderhouden van dijken, het beheren van het waterpeil in de rivieren, grachten en sloten en het bevaarbaar houden van de watergangen.

Voor alle tarieven klik hier.

 

 

 

Terug naar Watersysteemheffing gebouwd