Menu

Berekening watersysteemheffing gebouwd

De hoogte van de watersysteemheffing gebouwd wordt berekend door de WOZ-waarde te vermenigvuldigen met een percentage.
Dit percentage wordt jaarlijks vastgesteld door het Algemeen bestuur van het waterschap en kunt u terugvinden bij het onderdeel tarieven.

Wanneer gebruikt het waterschap het tarief buitendijks?
Als uw onroerende zaak buitendijks is gelegen.
Onder buitendijks wordt verstaan: de onroerende zaken die aan de rivierzijde van de dijk zijn gelegen.

BSOB is wettelijk verplicht de WOZ-waarde van uw gemeente over te nemen.
Indien u het niet eens bent met de gehanteerde WOZ-waarde of hier meer informatie over wilt, kunt u zich wenden tot de gemeente die deze heeft vastgesteld.

Terug naar Watersysteemheffing gebouwd