Menu

Watersysteemheffing natuurterreinen

Natuurterreinen hebben in de nieuwe Waterschapswet een aparte status gekregen omdat hun wensen en behoeften op het gebied van de waterhuishouding nogal kunnen verschillen van die van overige ongebouwde objecten.
Natuurterreinen zijn ongebouwde onroerende zaken waarvan de inrichting en het beheer geheel of nagenoeg geheel en duurzaam zijn afgestemd op het behoud of de ontwikkeling van natuur.
Onder natuurterreinen worden mede verstaan bossen en open wateren met een oppervlakte van ten minste één hectare.
De omschrijving van het begrip natuurterreinen is ontleend aan artikel 116, onderdeel c, van de Waterschapswet.

Wanneer gebruikt het waterschap het tarief wegen?
Als uw onroerende zaak een verharde openbare weg is.

Voor alle tarieven klik hier.

Terug naar Watersysteemheffing natuurterreinen