Menu

Bezwaar tegen WOZ-waarde

Telefonisch contact

BSOB doet haar best de WOZ-waarde zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Als u van mening bent dat hierin een fout is gemaakt, neemt u dan contact op met een van onze taxateurs op telefoonnummer 088-551 00 00 (op werkdagen bereikbaar van 9.00-16.00 uur). Onze taxateurs zijn beschikbaar om telefonisch vragen over de WOZ te beantwoorden.
Zij geven u graag een nadere toelichting en wellicht kan zo een bezwaarprocedure voorkomen worden.

Digitaal indienen van een bezwaar
U kunt uw bezwaar digitaal indienen bij BSOB via het contactformulier of via het digitaal loket op deze website. Dit is mogelijk tot 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet. 

Schriftelijk indienen van een bezwaar

Uw schriftelijk bezwaar moet bestaan uit:  

  • Uw persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoonnummer)
  • Het aanslagnummer van het aanslagbiljet
  • Het adres van het object waartegen u bezwaar maakt
  • De reden waarom u vindt dat de WOZ-waarde niet juist is
  • Uw handtekening.

Het bezwaar kunt u opsturen naar: 

de heffingsambtenaar van de Belastingsamenwerking Oost-Brabant

Postbus 154

5340 AD Oss.

Een bezwaarschrift moet altijd gemotiveerd zijn: dat betekent dat u duidelijk moet aangeven waarom u het niet eens bent met de beschikking. Het raadplegen of aanvragen van een taxatieverslag wordt niet beschouwd als een bezwaarschrift. In het bezwaar kunt u aangeven dat u gehoord wil worden.

Te laat met indienen van een bezwaar
Een bezwaarschrift dat na de termijn van zes weken is ingediend, wordt door BSOB wegens termijnoverschrijding ‘niet ontvankelijk’ verklaard. Uw bezwaarschrift wordt wel ‘ambtshalve’ beoordeeld.
Als blijkt dat de waarde meer dan 20% afwijkt van de oorspronkelijk vastgestelde waarde, dan bestaat nog recht op een verlaging.

De rijksbelastingdienst en het waterschap maken voor de heffing van belastingen ook gebruik van de WOZ-waarde. U hoeft niet apart bij deze instanties bezwaar te maken.
BSOB informeert hen over de afwikkeling. Eventueel opgelegde aanslagbiljetten op basis van de onjuiste waarde worden aangepast. U ontvangt daarvan automatisch bericht.
Als iemand anders voor u bezwaar maakt, moet bij het bezwaarschrift een machtiging worden meegezonden.

Overweegt u om een WOZ-bureau in te schakelen? Leest u dan eerst deze informatie.

Terug naar WOZ-waarde