Menu

Onroerende-zaakbelasting eigenaren woning

De gemeente heft onroerende-zaakbelasting eigenaren op onroerende zaken als woningen. De opbrengst van de OZB gebruikt de gemeente Landerd voor bijvoorbeeld onderwijs, wegen, cultuur, recreatie, de brandweer en maatschappelijke dienstverlening.

Het OZB-tarief dat u moet betalen, bestaat uit een percentage van de WOZ-waarde van uw woning. De gemeenteraad stelt de tarieven elk jaar opnieuw vast. U kunt geen bezwaar indienen tegen de vastgestelde tarieven.

OZB-eigenaar betaalt u als u op 1 januari van het belastingjaar geregistreerd bent bij het Kadaster als eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde (recht van erfpacht, opstal, vruchtgebruik, gebruik en bewoning of appartementsrecht) van een woning.

Wijzigingen in de loop van het belastingjaar hebben geen invloed op de hoogte van het aanslagbiljet (bv verhuizing).

 

Voor alle tarieven klik hier.

 

Terug naar Onroerende-zaakbelastingen