Menu

Wie moet afvalstoffenheffing betalen?

U moet afvalstoffenheffing betalen als u woont op een adres waar de gemeente verplicht is huishoudelijk afval op te halen.

Ook als u geen of nauwelijks afval aanbiedt, moet u afvalstoffenheffing betalen. Dit heeft te maken met de inzamelplicht van de gemeente. Dit betekent dat de gemeente toch elke keer moet controleren of u afval hebt aangeboden.

Vrijstelling afvalstoffenheffing vanwege incontinentie
In de Verordening afvalstoffenheffing is een vrijstellingsbepaling opgenomen.
Deze bepaling is opgenomen voor belastingplichtigen, die met een medische
verklaring kunnen aantonen dat op hun perceel beduidend meer restafval wordt
geproduceerd als gevolg van een ziekte of lichamelijk ongemak. De vrijstelling
bedraagt 50% van het totale aantal aangeboden restafval containers (grijs) tot een maximum van:
• 53 ledigingen van een 25 liter restafval container,
• 10 ledigingen van een 140 liter restafval container,
• 6 ledigingen van een 240 liter restafval container.

Verzoek indienen
Belastingplichtigen die voor vrijstelling in aanmerking komen, kunnen binnen zes weken na dagtekening van de aanslag een schriftelijk verzoek indienen.
Het verzoek kunt u richten aan BSOB via het contactformulier of per post.

Per post naar:
BSOB
Postbus 154
5340 AD  OSS  

Bij de aanvraag dient een bewijsstuk toegevoegd te worden waaruit blijkt dat op het betreffende perceel
incontinentie-, stoma- of ander materiaal gebruikt wordt. Heeft u over het jaar 2017 vrijstelling ontvangen, dan hoeft u niet opnieuw een
verzoek om vrijstelling in te dienen.

Terug naar Afvalstoffenheffing