Menu

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld?

De WOZ-waarde wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Bij het vaststellen van de WOZ-waarde wordt gebruik gemaakt van een waardepeildatum. Deze datum ligt een jaar voor aanvang van het voorgaande belastingjaar.

Woningen
Bij het bepalen van de WOZ-waarde van uw woning wordt uitgegaan van het bedrag dat uw woning op de waardepeildatum zou opbrengen op de markt. We noemen dit de vrije verkoopwaarde of de “waarde in het economisch verkeer”. Deze “waarde in het economische verkeer” is de prijs van een onroerende zaak die een redelijk handelende verkoper en een redelijk handelende koper na een zorgvuldige voorbereiding zouden overeenkomen bij verkoop in lege staat. De WOZ-waarde wordt bepaald door vergelijking met verkoopcijfers van vergelijkbare objecten die rond de waardepeildatum zijn verkocht en factoren zoals kwaliteit, onderhoud en ligging van de onroerende zaak.

Met huur, verhuur, hypotheken en andere zakelijke rechten (zoals erfpacht) wordt bij de WOZ-waardering geen rekening gehouden. Er wordt uitgegaan van de fictie dat de onroerende zaak op de waardepeildatum leeg verkocht wordt en onmiddellijk in gebruik zou worden genomen.

BSOB houdt van alle objecten de bouwkundige kenmerken bij. Verder verzamelt BSOB zoveel mogelijk marktgegevens, zoals verkoopcijfers en huurcijfers. Zodoende ontstaat een betrouwbaar beeld van de WOZ-waarde rond de genoemde waardepeildatum.
Bij de taxatie is verder de toestandspeildatum van de onroerende zaak van belang. In het algemeen wordt uitgegaan van de toestand waarin de onroerende zaak zich op de waardepeildatum bevond. Als echter in de periode van 1 januari 2018 tot 1 januari 2019 sprake is geweest van bijvoorbeeld een verbouwing, afbraak of bestemmingswijziging (artikel 18 van de Wet WOZ) dan is rekening gehouden met de toestand van de onroerende zaak op 1 januari 2019.

Niet-woningen
Bij het bepalen van de waarde van niet-woningen wordt uitgegaan van de huurwaarde-kapitalisatiemethode of van de gecorrigeerde vervangingswaarde. De hoogste van deze twee waarden is bepalend voor de waarde van niet-woningen.
De huurwaarde-kapitalisatiemethode wordt vooral gebruikt bij de waarde vaststelling van kantoren en bedrijven. Hierbij worden gerealiseerde huurcijfers en een kapitalisatiefactor gehanteerd.
De gecorrigeerde vervangingswaarde wordt vooral gebruikt voor onroerende zaken waarvan geen of weinig transacties zijn, zoals ziekenhuizen en scholen.

Terug naar WOZ-waarde