Menu

Onroerende-zaakbelasting eigenaren niet-woning

De gemeente heft onroerende-zaakbelasting eigenaren op onroerende zaken niet-woning als bedrijfsgebouwen en grond. De opbrengst van de OZB gebruikt de gemeente voor bijvoorbeeld onderwijs, wegen, cultuur, recreatie, de brandweer en maatschappelijke dienstverlening.

Het OZB-tarief dat u moet betalen, bestaat uit een percentage van de WOZ-waarde van het bedrijfsgebouw of grond. De gemeenteraad stelt de tarieven elk jaar opnieuw vast. U kunt geen bezwaar indienen tegen de vastgestelde tarieven.

Onroerende-zaakbelasting eigenaren niet-woning betaalt u als u op 1 januari van het belastingjaar geregistreerd bent bij het Kadaster als eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde (recht van erfpacht, opstal, vruchtgebruik, gebruik en bewoning of appartementsrecht) van een niet-woning. Een niet-woning is bijvoorbeeld een garage, een bedrijfsgebouw, winkel of bouwterrein.

Wijzigingen in de loop van het belastingjaar hebben geen invloed op de hoogte van het aanslagbiljet (verhuizing).

Het is mogelijk dat u voor een bedrijfsgebouw twee aanslagen onroerende-zaakbelastingen betaalt, namelijk één als eigenaar en één als gebruiker.

Voor alle tarieven klik hier.

 

 

Terug naar Onroerende-zaakbelastingen